ОБУКА ЗА СОЛАРНИ ЕКСПЕРТИ

Во рамките на проектот за економска соработка помеѓу Рајнланд-Пфалц и земјите на Југоисточна европа, Балканското биро за поддршка на малото стопанство и зaнаетчиство vo sorabotka so regionalnite zanaet~iski komori  organizira обука за Соларни експерти.  Целта на оваа обука е да se одговори на засиленото барање на такви специјалисти od aspekt на зголемената potreba za prakti~na primena solarna energija. Обуката ќе опфаќа  3 модула, секој со времeтраење по 5 дена. Два од трите модули се теоретски и ќе се одржат во [tip

  1. модул    5 do 9 Dekemvri    - 5 dena  Fotovoltaik               [tip
  2. модул   12 do 16 Dekemvri - 5 dena  Solarna Termija        [tip
  3. модул    18 do 22 Dekemvri - 5 dena  Prakti~na obuka      Plovdiv
Daj mi oglas       Daj mi programa       Daj mi prijava

 

 

Барање за доставување предлози на занаетчиите

 
Почитувани занаетчии, членови на регионални и општински занаетчиски комори, во насока на унапредување на деловното опкружување и поедноставување на процедурите за вршење бизнис преку континуиран дијалог со бизнис заедницата, Владата на РМ во изминатиот период спроведе низа проекти. Со цел продолжување на успешната работа, инициран е нов проект „Регулаторна гилотина за поедноставување на прописите и намалување на трошоците на занаетчиите“ преку кој ќе се идентификуваат проблемите со кои се соочуваат занаетчиите при работењето, а произлегуваат од законските регулативи. Врз основа на добиените предлози, Владата на РМ ќе се насочи кон преземање соодветни мерки за нивно надминување.
За дополнителни информации можете да се обратите кај: Маријана Дрварова Јованоскател.: 02/ 3118-657
 
 

заврши петтото издание на „Штипска пастрмалијада 2011 “.

на градскиот плоштад во изминатите три дена се оддржуваше „Фестивалот на медот“ и „Денови на  занаетчиството“, каде медарите и занаетчиите ги претставија своите производи. На тој начин, манифестацијата беше збогатена со уште два настана.

Koris