Општо за сушењето
ЕКО 5,6м2  (82 кг.)
EKO 6.8m2 (100 kг.)
EKO 9.6 m2 (145 kг.)
ЕКО 20м2 (300 кг.)
EKO 40m2  (580 кг.)
ЕКО 60м2  (880 кг.)
ЕКО 100м2 (1470 кг)
Галерија и цени
Од медиуми
Солар за топла вода
Воздушен солар сист.
Соларни монтажери
Контакт и сертификати

 

     

Сушара тип EKO 880/H (хибрид- за предгревање воздух може да користи воздушни сончеви колектори, догревање со на ел. енергија)

Сушарата за овошје и зеленчук има 96 INOX тацни за сушење +4 собирни. Вкупна површина на тацните  60 м2  

(Капацитет  макс 880 кг. за сурова слива - Напомена : ова важи ако суровиот матерјал има специфична тежина 0,7g/cm3. Затоа капацитетот на сушарата, најдобро е се искажува во површина на тацни за сушење

 

 

Поглед предна страна на сушара ЕКО 880/H

 

Внатрешност на сушарата EKO 880/H ( има 4 колички)

 

 

 

 

Задна страна на сушара ЕКО 880/H  (втора врата)

 

Задна страна на сушара ЕКО 880/H  (втора врата)

 

 

 

 
     
     

 

Колички за тацни за сушара  ЕКО 880/H (има 4 колички)

 

 ЕКО 880/H со PLC контролер

     

 

 

 

Технички карактеристики на сушарата :

Воздушниот сончев систем има ефект кога има сонце, без разлика на надворешна температура. Тој врши предгревање или целосно загревање на влезниот воздух, во зависност од временските услови и културата која што се суши

Сушарата контролира 5 величини :

  1. Време на сушење (во минути или часови)- Се подесува преку временско реле , позиционирано под лого на АГРО СОЛАР
  2. Температура внатре во сушарата (во C)   - Се подесува преку уредот во горна центална зона со темно сива боја. Во моментот температурата била 41,7  C. Распон од 10 до 65 C
  3. Релативна влажност на воздухот (во %)  - Се подесува преку уредот во горна центална зона со темно сива боја. Во моментот релативната влажност била 28,9 %. Распон од 5 до 95%
  4. Прокот на воздух. (m3/s) - Се подесува преку копчето Вентилатор ( Fan)  Распон  0 do 1000 m3/h. Се подесува во зависност дали се суши чај или нешто друго. 
  5. Потрошено додатна енергија од ЕСМ ЕВН (се мери во kWh) Корисникот добива емириски податоци и дијаграм колкава енергија била користена од мрежата на ЕСМ ЕВН
Габарити на сушарата  3 м (должина) *2,3 м ( ширина) * 2 (висина) 
Големина на вентилатори Ф 300 ( 8 бр)
           Моќност на  вентилатори: 8*125 = 1500 W
          Maksimalen prоток на воздух: 0 do 2000 m3/h 
           Dogrevawe so електричni греачи: Инсталирани се 8 ел.грејачи *1,5 kW = 12 kW. Потребно е посебен приклучок
           Изолација на подот: Fibran 40kg /m3, 20 mm
           Изолација на страница: Алуминиум ( внатре), поликарбонат и сендвич од полиуретанска пена.
              Dno na tацни за сушење од нерѓосувачки челик- INOX.
           Димензии на тацните за сушење: 0,6 ͯ 0,8m
             Број на Inoks тацни за сушење :  25*6 колички=150 тацни ( tacnата najdolu е za |ubre)   
             Vkupna povr{ina за сушење: 0,6*0,8*150  tacni = 60  м2
 

Karakteristiki na vozdu{en soнчев sistem за предгревање на воздухот: (се одредува од проектантот на системот)

 

          Воздушни термални сончеви колектори од 2м2  (8 парчиња) 8*2=16 м2 ( ова е додатен елемент- се одредува од проектантот на системот)
          Метална конструкција за 8 соларни колектори за сушарата    (ова е додатен елемент- се одредува од проектантот на системот)
          Воздуховод                                                                                   (ова е додатен елемент- се одредува од проектантот на системот)
          Диференцијален термостат за воздушни соларни системи     (вграден во системот)
          Останати ситни матерјални трошоци Електрични кабли за поврзување, спојки.   (се одредува од проектантот на системот)

           Wi Fi уред за мерење на потрошувачка на ел. енергија и  прекинувач

 

60 м2 тацни (880 kg.  сурова слива) број на тацни на една количка Број на колички Ширина на ИНОКС тацни Должина ИНОКС тацна Површина на тацна Вкупна површина на сите тацни cm2 Висина на суров матерјал кој ќе се става на тацна      ( cm) Вкупен волумен на суров матерјал       (cm3) Специфична тежина g/cm3 Пресметан капацитет на сушарата во грами (g) Пресметан капацитет на сушарата во килограми (кg) * Вкупна површина на сите тацни м2
     
   (cm)  ( cm)  (cm2)
 Т N А B P1  (P1=A*B) P=Т*N*P1  H V  (V=P*H) G G1=G*V G1/1000 P1/10000
25 6 50 80 4000 600000 2,1 1260000 0,7 882000 882 60,0
        Должина Ширина  Висина   (      
   Габаритни димензии на сушара 500 кг се:                                                                   3 2.3 2.1