Општо за сушењето
ЕКО 5,6м2  (82 кг.)
EKO 6.8m2 (100 kг.)
EKO 9.6 m2 (145 kг.)
ЕКО 20м2 (300 кг.)
EKO 40m2  (580 кг.)
ЕКО 60м2  (880 кг.)
ЕКО 100м2 (1470 кг)
Галерија и цени
Од медиуми
Солар за топла вода
Воздушен солар сист.
Соларни монтажери
Контакт и сертификати

 

     

Напопмена : ВЕБ:СТРАНАТА Е ВО ИЗРАБОТКА                                 

Сушара тип EKO 580/H (хибрид- за предгревање воздух може да користи воздушни сончеви колектори, догревање со на ел. енергија)

Сушарата за овошје и зеленчук има 96 INOX тацни за сушење +4 собирни. Вкупна површина на тацните  40 м2  

 Капацитет  макс 580 кг. за сурова слива - Напомена : ова важи ако суровиот матерјал има специфична тежина 0,7g/cm3. Затоа капацитетот на сушарата, најдобро е се искажува во површина на тацни за сушење

 

 

Поглед станично на сушара ЕКО 580/H

 

Внатрешност на сушарата EKO 580/H ( има 4 колички)

     

 

Внатрешност на сушарата EKO 580/H ( има 4 колички)

 

Внатрешност на сушарата EKO 580/H ( има 4 колички)

 

 

 

     

 

 

 ЕКО 580/H со PLC контролер

 

Почетен екран кај сушара ЕКО 580/H со PLC контролер

Технички карактеристики на сушарата:

Воздушниот сончев систем има ефект кога има сонце, без разлика на надворешна температура. Тој врши предгревање или целосно загревање на влезниот воздух, во зависност од временските услови и културата која што се суши

Сушарата контролира 5 величини :

  1. Време на сушење (во минути или часови)- Се подесува преку временско реле.
  2. Температура внатре во сушарата (во C) - Се подесува преку уредот во горна центална зона со темно сива боја. Во моментот температурата била 41,7  C. Распон од 10 до 65 C
  3. Релативна влажност на воздухот (во %)- Се подесува преку уредот во горна центална зона со темно сива боја. Во моментот релативната влажност била 28,9 %. Распон од 5 до 95%
  4. Прокот на воздух. (m3/s) - Се подесува преку копчето Вентилатор ( Fan)  Распон  0 do 1000 m3/h. Се подесува во зависност дали се суши чај или нешто друго. 
  5. Потрошено додатна енергија од ЕСМ ЕВН (се мери во kWh) Корисникот добива емириски податоци и дијаграм колкава енергија била користена од мрежата на ЕСМ ЕВН
Габарити на сушарата  3 м (должина) *2,1 м ( ширина) * 2.06 (висина) 
Големина на вентилатори Ф 300 ( 8 бр)
           Моќност на  вентилатори: 8*125 = 1000 W
          Maksimalen prоток на воздух: 0 do 1000 m3/h 
           Dogrevawe so електричni греачи: По барање на клиент ( овде има 8 1,6 kW=12.6 kW instalirana snaga samo el.greja~i)
           Изолација на подот: Fibran 40kg /m3, 20 mm
           Изолација на страница: Алуминиум ( внатре), поликарбонат и сендвич од полиуретанска пена.
              Dno na tацни за сушење од нерѓосувачки челик- INOX.
           Димензии на тацните за сушење: 0,6 ͯ 0,8m
             Број на Inoks тацни за сушење :  24*4 колички=96 тацни ( ima dodatno 4 tacni koi se najdolu za |ubre)   
             Vkupna povr{ina за сушење: 0,5*0,8*100 tacni = 40 м2
 

Karakteristiki na vozdu{en soнчев sistem за предгревање на воздухот:

 

          Воздушни термални сончеви колектори од 2м2  (10 парчиња) 10*2=20м2
          Метална конструкција за 10 соларни колектори за сушарата
          Воздуховод Ф 200 со гибасто црево (согласно со проектна документација. во метри )
          Диференцијален термостат за воздушни соларни системи 
          Останати ситни матерјални трошоци Електрични кабли за поврзување, спојки.

           Wi Fi уред за мерење на потрошувачка на ел. енергија и  прекинувач

 
40 м2 тацни

 (580 kg.  сурова слива)

број на тацни на една количка Број на колички Ширина на ИНОКС тацни Должина ИНОКС тацна Површина на една тацна Вкупна површина на сите тацни cm2 Висина на суров матерјал кој ќе се реди на тацна         ( cm) Вкупен волумен на суров матерјал       (cm3) Специфична тежина на суров матерјал кој ќе се суши  g/cm3 Пресметан капацитет на сушарата во грами (g) Пресметан капацитет на сушарата во килограми (кg) * Вкупна површина на сите тацни м2
     
   (cm)  ( cm)  (cm2)
 Т N А B P1  (P1=A*B) P=Т*N*P1  H V  (V=P*H) G G1=G*V G1/1000 P1/10000
25 4 50 80 4000 400000 2,1 840000 0,7 588000 588 40,0
        Должина Ширина  Висина          
   Габаритни димензии на сушара 580 кг се:                                                                   3 2.22 2.1