Општо за сушењето
ЕКО 5,6м2  (82 кг.)
EKO 6.8m2 (100 kг.)
EKO 9.6 m2 (145 kг.)
ЕКО 20м2 (300 кг.)
EKO 40m2  (580 кг.)
ЕКО 60м2  (880 кг.)
ЕКО 100м2 (1470 кг)
Галерија и цени
Од медиуми
Солар за топла вода
Воздушен солар сист.
Соларни монтажери
Контакт и сертификати

 

     

Сушара тип EKO 300/H (хибрид- за предгревање воздух може да користи воздушни сончеви колектори, догревање со на ел. енергија)

Сушарата за овошје и зеленчук има 48 INOX тацни за сушење +2 собирни. Вкупна површина на тацните  20 м2  

Капацитет  макс 300 кг. за сурова слива. Напомена: ова важи ако суровиот матерјал има специфична тежина 0,7g/cm3. Затоа капацитетот на сушарата, најдобро се искажува во површина на тацни за сушење

 

 

 

Поглед станично на сушара ЕКО 290/H

 

Внатрешност на сушарата EKO 290/H ( има 2 колички)

     
     

 

Контролер на сушара EKO 290/H

 

Контролер на сушара EKO 290/H  (со PLC)

     
     

 

Почетен екран кај сушара ЕКО 300/H со PLC контролер

 

Програми за сушење 6 видови на овошје ЕКО 300/H со PLC контролер

     
     

 

Сушара EKO 290/H со внесени 2 колички

 

Воздушен сончев систем за предгревање на воздухот за EKO 290/H

     

 

   
 

Воздушен сончев систем за предгревање на воздухот за EKO 290/H

 

Воздушен сончев систем за предгревање на воздухот за EKO 290/H

     

 

 

 

 

Монтажа на две сушари ЕКО 290/H

  Монтажа на две сушари ЕКО 290/H

 

Технички карактеристики на сушарата:

Воздушниот сончев систем има ефект кога има сонце, без разлика на надворешна температура. Тој врши предгревање или целосно загревање на влезниот воздух, во зависност од временските услови и културата која што се суши

Сушарата контролира 5 величини :

  1. Време на сушење (во минути или часови)- Се подесува преку временско реле , позиционирано под лого на АГРО СОЛАР
  2. Температура внатре во сушарата (во C) - Се подесува преку уредот во горна центална зона со темно сива боја. Во моментот температурата била 41,7  C. Распон од 10 до 65 C
  3. Релативна влажност на воздухот (во %)- Се подесува преку уредот во горна центална зона со темно сива боја. Во моментот релативната влажност била 28,9 %. Распон од 5 до 95%
  4. Прокот на воздух. (m3/s) - Се подесува преку копчето Вентилатор ( Fan)  Распон  0 do 1000 m3/h. Се подесува во зависност дали се суши чај или нешто друго. 
  5. Потрошено додатна енергија од ЕСМ ЕВН (се мери во kWh) Корисникот добива емириски податоци и дијаграм колкава енергија била користена од мрежата на ЕСМ ЕВН
Габарити на сушарата  2,06 м (должина) *1,12 м ( ширина) * 2,1 (висина)  V=4.85 m3
Големина на вентилатори Ф 300 ( 4 бр)
            Моќност на  вентилатори: 4*125 = 500 W
           Maksimalen prоток на воздух: 0 do 1000 m3/h 
            Dogrevawe so електричni греачи: Инсталирани се 4 ел.грејачи *1,8 kW = 7,2 kW. Потребно е трофазен приклучок
              Instalirana snaga na 5 vozdu{ni kolektori од 2м2  ( 10m2 површина ) =6 kW ( ако има место за да се инсталираат)
            Изолација на подот: Fibran 40kg /m3, 20 mm
           Изолација на страница: Алуминиум ( внатре), поликарбонат и сендвич од полиуретанска пена.
              Dno na tацни за сушење од нерѓосувачки челик- INOX.
           Димензии на тацните за сушење: 0,6 ͯ 0,8m
             Број на Inoks тацни за сушење :  24*2 колички=48 тацни ( ima dodatno 2 tacni koi se najdolu za |ubre)   
             Vkupna povr{ina за сушење: 0,5*0,8*50 tacni = 20 м2
 

Karakteristiki na vozdu{en soнчев sistem за предгревање на воздухот:

 

          Воздушни термални сончеви колектори од 2м2  (5 парчиња) 5*2=10м2
          Метална конструкција за 5 соларни колектори за сушарата
          Воздуховод Ф 150 со гибасто црево (во метри ) 12 м
          Диференцијален термостат за воздушни соларни системи 
          Останати ситни матерјални трошоци Електрични кабли за поврзување, спојки.

           Wi Fi уред за мерење на потрошувачка на ел. енергија и  прекинувач

 

Дај ми повеќе фотографии од овој производ.