Општо за сушењето
ЕКО 5,6м2  (82 кг.)
EKO 6.8m2 (100 kг.)
EKO 9.6 m2 (145 kг.)
ЕКО 20м2 (300 кг.)
EKO 40m2  (580 кг.)
ЕКО 60м2  (880 кг.)
ЕКО 100м2 (1470 кг)
Галерија и цени
Од медиуми
Солар за топла вода
Воздушен солар сист.
Соларни монтажери
Контакт и сертификати

 

Сушара тип EKO 1470/H (хибрид- за предгревање воздух може да користи воздушни сончеви колектори, догревање со на ел. енергија)

 

Сушарата за овошје и зеленчук има 142 INOX тацни за сушење +4 собирни. Вкупна површина на тацните  100 м2  

Капацитет 1470 кг. за сурова слива. Напомена: ова важи ако суровиот матерјал има специфична тежина 0,7g/cm3. Капацитет на сушара, најдобро  се искажува во површина на тацни за сушење

 

     

 

Поглед предна страна на сушара ЕКО 1470/H

 

Поглед од десно на сушара ЕКО 1470/H  (со рекуператор на топлина)

 

 

 

 

Внатрешност на сушарата ЕКО 1470/H ( има 10 колички)

 

Внатрешност на сушарата ЕКО 1470/H (без колички)

 

 

 

 

Контролер на сушара ЕКО 1470/H  (со PLC)

 

Контролер на сушара EKO 880/H

     

 

Дел од воздушен сончев систем за филтрирање и предгревање на воздух  (10 воздушни колектори 2м2 =20 м2) 

Во Северна Македонија има просечно 280 сончеви денови/ годишно

 

Дел од Воздушен сончев систем за предгревање на воздухот (20 м2)(10 воздушни колектори 2м2 =20 м2) .Општина Градско, каде што е овој воздушен сончев систем, има над 292 сончеви денови/ год.

 

Технички карактеристики на сушарата :

Напомена: Воздушниот сончев систем има ефект кога има сонце, без разлика на надворешна температура.   Тој врши предгревање на влезниот воздух, во зависност од временските услови и културата која што се суши

Сушарата контролира 5 величини :

  1. Време на сушење (во минути или часови)- Се подесува преку временско реле
  2. Температура внатре во сушарата (во C) - Се подесува преку уредот во горна центална зона со темно сива боја. Во моментот температурата била 41,7  C. Распон од 10 до 65 C
  3. Релативна влажност на воздухот (во %)- Се подесува преку уредот во горна центална зона со темно сива боја. Во моментот релативната влажност била 28,9 %. Распон од 5 до 95%
  4. Прокот на воздух. (m3/s) - Се подесува преку копчето Вентилатор ( Fan)  Распон  0 do 1000 m3/h. Се подесува во зависност дали се суши чај или нешто друго. 
  5. Потрошено додатна енергија од ЕСМ ЕВН (се мери во kWh) Корисникот добива емириски податоци и дијаграм колкава енергија била користена од мрежата на ЕСМ ЕВН
 
Големина на вентилатори Ф 500 ( 6 бр)
           Моќност на  вентилатори: 6*380 = 2280 W
          Maksimalen prоток на воздух: 0 do 2000 m3/h 
              Прво   Dogrevawe на воздхот so сплит клима уред од 8 киловати излезна снага.
           Второ Dogrevawe so електричni греачи: Ќe se montiraat и димензионираат soglasno so potrebi na klient.
           Изолација на подот: Fibran 40kg /m3, 20 mm
           Изолација на страница: Алуминиум ( внатре), поликарбонат и сендвич од полиуретанска пена.
              Dno na tацни за сушење од нерѓосувачки челик- INOX.
           Димензии на тацните за сушење: 0,6 ͯ 0,8m
             Број на Inoks тацни за сушење :  25*10 колички=250 тацни ( tacnата najdolu е za |ubre)   
             Vkupna povr{ina за сушење: 0,6*0,8*250  tacni = 100  м2
 

Karakteristiki na vozdu{en soнчев sistem за предгревање на воздухот:

 

          Воздушни сончеви колектори (согласно со проектна документација за поставување на сушарата во даден објект)
          Метална конструкција за  соларни колектори за сушарата (согласно со проектна документација )
          Воздуховод  (согласно со проектна документација )
          Диференцијален термостат за воздушни соларни системи (согласно со проектна документација )
          Ситни матерјални трошоци Електрични кабли за поврзување, спојки. (согласно со проектна документација )

           Wi Fi уред за мерење на потрошувачка на ел. енергија и  прекинувач

 

 

100 м2 тацни (1470 kg.  сурова слива) број на тацни на една количка бр. на колички Ширина на ИНОКС тацни Должина ИНОКС тацна Површина на тацна Вкупна површина на сите тацни cm2 Висина на суров матерјал кој ќе се става на тацна      ( cm) Вкупен волумен на суров матерјал       (cm3) Специфична тежина g/cm3 Пресметан капацитет на сушарата во грами (g) Пресметан капацитет на сушарата во килограми (кg) * Вкупна површина на сите тацни м2
     
   (cm)  ( cm)  (cm2)
 Т N А B P1  (P1=A*B) P=Т*N*P1  H V  (V=P*H) G G1=G*V G1/1000 P1/10000
25 10 50 80 4000 1000000 2,1 2100000 0,7 1470000 1470 100,0
                         
        Должина Ширина  Висина          
   Габаритни димензии на сушара 1400 кг се:                                                                   4.1 3 2,2