Vocational Training Institutute ECOSOLAR

Институција за стручна обука  ЕКОСОЛАР

English  

Makedonski

 

Home
Новости
За нас
Развој
Обуки во 2022 г.
Обуки во 2021 г.
СОУ Коле Нехтенин
Обуки во 2019 г.
Тренинг центар
Теорија предавање
Посета на фирми
Успешни приказни
Е - книги
Големина на сол.енергија

 

 

  Naziv на институцијата за стручна обука EKOSOLAR dooel
  Adresa: Star Karaorman bb, Штип,   Republika Severna Makedonija.
  Година на основање 1996
  Покриена провршина на центарот за обука 300 м2     
  `iro s/ka: 270050084090106           deponent na Халк Банка
  dano~en broj : МК 4029995111813
 

               Регистрirани програми за обука и решение за верификација на институција за обука од Министерство за образование и наука

 

Назив на  програма за стручно оспособување

  Линк до

програмата

Ако кандидатот успешно ја помине обуката ќе добие валиден сертификат

 Решение  за верификација на посебна програма

 Решение  за верифиција на институција

Сертификати за ЕКОСОЛАР

Kадар за обука

Сертификати за обучувачи

Издадена од

Монтажер и сервисер на соларни термални и фотонапонски системи  

Монтажер и сервисер на соларни термални и фотонапонски системи

 

Решение број 10-70 од 2018

 

 

 

Решение бр 13-576 од 2019

 

 

ISO 9001:2015

 

 

Зоран Трајков   "Solar Expert" за соларeн монтажер https:/hwk-koblenz.de
Зоран Трајков  "Solar Multiplicator"  инстуктор за обука на соларни монтажери https:/hwk-koblenz.de

 

Проф. Стојан Хаџиниколов   (по договор)

  "Solar Expert" за соларeн монтажер

https:/hwk-koblenz.de
Проф. Стојан Хаџиниколов   (по договор)

 "Solar Multiplicator"  инстуктор за обука на соларни монтажери

https:/hwk-koblenz.de

 

 

                 
Одржувач и сервисер на електрични и машински уреди

 

 

Мајстор за поправки и сервис во станбен и деловен објект - хаусмајстор

 
Решение број УП 1 10-85 од 2019

 

Решение бр. УП1 13-3656  од 2020

 

       
                   

 

Кои се нашите предности во споредба со државните средни стручни училишта или факултети?

 • Ред и  дисциплина
 • Посебни Подготовки за час за практична настава
 • Индивидуална работа со учесниците
 • Интеактивна настава
 • Верифициран тренинг центар за спецјализирани обуки за примена на соларна енергија
 • Верифициран тренинг центар за спецјализирани обуки за Одржувач и сервисер на електрични и машински уреди
 • Секогаш инвестираме во најнова опрема за примена на соларна енергија
 • Современ видео надзор на работа на кандидатите
 • Нема случаеви на кражби или повреда при обука на некој од кандидати
 • Недисиплинираните кандидати , по неколку опомени, се одстрануваат трајно од обуката
 • Нема врски или пријателства при полагање на теоретски или практичен испит
 • ЕКОСОЛАР е финасиски стабилна инситуција
 • Не сме зависни од финасирањето на оштина или министерство, затоа што имаме и други додатни дејности
 • Имаме 20 год. практично искуство во област на примена на соларна енергија
 • Традиција од 10 год. во спецјализирани обуки за соларни системи
 • Брза реакција за набавка или сервис на дел ( нема потреба од чекање за одобрување на јавна набавка)
 • Немаме притисок од политички партии.
 • Наставниот кадар  кој е вклучен во обвие обуки кај нас е дополнително платен ( во држаните институции има мала можност за додаток на плата)
 • Ги следиме најновите правци на развој во ова поле. Посетуваме саеми за соларна енергија и интернационални обули од 2006 год.     повеќе

 

Која е наша целна група за обуки:

Преставници од приватни фирми кои работат со примена на соларна енергија или планираат да започнат.

Досега сме имале кандидати за обуки од фирмите :

Средните технички училишта ( кај нас може да се изведе кратка еднодневна обука за практична примена на соларна енергија)

 • Техничките универзтети во Северна Македонија  (Досега имавме асистенти кои самоиницјативно доаѓаа на обуки. Факултетите немаат пари за да платат за овие обуки)
 • Невработени лица

 

 

26-Feb-23

  web counter